Loading…

Para españolPour le françaisللعربيةFor English

Avi enpòtan sou Coronavirus

Resous COVID-19

Jwenn resous pou imigran Nouyòkè yo pandan pandemi COVID-19 isit la

For EnglishPara españolPour le français – للعربية

 

Avi sou Tribinal Odyans yo

Depi jodi a (3 novanm), Boston, Buffalo, Elizabeth, Denver, Newark, Hartford, Las Vegas, Los Angeles, New Orleans, Orlando, Philadelphia ak Seattle Tribinal Imigrasyon yo te rekòmanse odyans nan ka ki pa arete yo.

Odyans nan lòt tribinal imigrasyon, tankou New York City, El Paso, San Antonio ak Dallas yo ranvwaye.

Lè yo repwograme dat odyans ou an, ou ta dwe resevwa yon avi pa lapòs omwen 10 jou anvan nouvo dat tribinal la. Avètisman ou resevwa pa lapòs la se enfòmasyon OFISYÈL sou nouvo dat tribinal ou. Ou ka rele Immigration Court Hotline (Liy Dirèk Imigrasyon) nan 1-800-898-7180 pou enfòmasyon sou dat, lè, ak kote pwochen odyans ou an, men sistèm lan ka pa resan.

Anvan ou ale nan tribinal, tanpri tcheke pou wè si tribinal la louvri. Pou enfòmasyon ki pi resan, ou ka vizite:

 

Si ou gen kesyon sou pwochen dat ou pral nan tribinal, tanpri rele nou nan (347) 427-9353 epi nou ap fè tout sa nou kapab pou ede ou.

Malerezman, akòz de epidemi Coronavirus (COVID-19) la, nou tanporèman pa disponib pou nou wè moun fas a fas. Pandan ke nou paka wè moun fas a fas, nou ka kontinye bay kèk sèvis pa telefòn.

Pou asistans, tanpri rele nou nan (347) 427-9353 epi kite yon mesaj ki gen non ou e nimewo telefòn ou; n’ap tounen apel la lé pli vit ke posib.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial